Welkom op deze blog!

Graag geef ik hier informatie over gnostieke en apocriefe berichten, over wijsheidsboeken en lezingen die ik geef. Els van den Goorbergh

Waar wetenschap eindigt en religie begint:

Gnostiek is géén godsdienst, géén filosofie, géén sekte,
maar een eeuwenoud middel om je eigen Goddelijkheid te vinden,
en de weg te zoeken naar onze oorsprong.

Nieuw!!! 04-01-2018:

Reïncarnatie: ‘het wat en waarom’.

Reïncarnatie is veruit het bekendste begrip uit de spirituele wereld – van godsdienst tot occultisme – maar velen geloven erin zonder te weten wat dit eigenlijk inhoudt, of zelfs gewoon om tegen de traditionele godsdiensten in te gaan. Alle occulte en astrale systemen nemen de reïncarnatie op in hun leer, maar zijn de eigenlijke oorzaak ervan al lang vergeten, of hebben het zelfs nooit geweten! Er is altijd sprake van “bewustzijnsverhoging van de ziel”, maar geen mens weet wat dit concreet inhoudt.
Je zult maar de vraag stellen:

Wat gebeurt er als de ziel het hoogst mogelijke niveau bereikt heeft?
Stopt de reïncarnatie dan?
Of gaat ze om de een of andere reden gewoon door?

De gnostieke leringen geven ons evenwel de ware betekenis van dit mysterie.
Toen we als goddelijk wezen “uit” de schepping werden gezet, stelde deze schepper, de Vader-God, ons een systeem ter beschikking om terug “in” die schepping te geraken.
We noemen dit:

verlost worden.

We gaan hier niet in detail de erfzonde en het karma bespreken, maar we moeten wel beseffen dat we enkel verlost kunnen worden door het aflossen van al dat karma, dat we al zovele levens meesleuren. En hier komt de Goddelijke goedheid naar voren: we krijgen namelijk elke keer weer een nieuwe kans om verlost te worden. Hoe dom en slecht we ook in een leven zijn, we “mogen” steeds terug proberen. En dat gaat zolang door tot we wakker worden en dus begrijpen wat ons te doen staat.

Eens verlost, hebben we geen stoffelijk lichaam – en dus ook geen reïncarnaties – meer nodig! Dát is de reïncarnatie: een geniaal plan waarbij geen enkele ziel overgeslagen wordt. Iedereen krijgt meerdere kansen. Jezus heeft ons daartoe de weg gewezen, maar de Kerk heeft er een potje van gemaakt, waardoor de boodschapper, Jezus, nu aanbeden wordt, in plaats van die boodschap te gaan volgen.

Bovendien heeft de Kerk in de 6de eeuw (!) de reïncarnatie uit het christelijk geloof gehaald, waardoor velen zich nu op een dwaalspoor bevinden.
Er zijn nochtans vele oude geschriften (manuscripten) te vinden waar de reïncarnatie gedemonstreerd wordt, zij het dan onder de vorm van parabels of verhalen.
Zowel de godsdienstige als de wetenschappelijke wereld heeft die teksten geklasseerd als mythen, sagen, poëzie, literatuur, of gewoon als leuke folklore. Dit omdat zij niet passen in hun normen en waarden…

Mooie voorbeelden zijn te vinden in enkele oude Ierse druïdeteksten, waarin de reïncarnatie voorgesteld wordt als een wisseling van diergedaanten: stekelvarken, hert, arend, enz. Op die wijze leren deze oude teksten ons heel wat: ze gaan zelfs terug tot vóór de zondvloed, wat betekent dat het in feite Atlantiërs zijn die ons hun verhaal vertellen… De oorsprong van dergelijke verhalen dateert waarschijnlijk van lang vóór onze jaartelling, en is dus te vergelijken met oudtestamentische boeken.

Wàt reïncarneert er?

Reïncarnatie kan pas in werking treden als we dood zijn. Ons stoffelijk lichaam kan dus zeker niet in aanmerking komen om terug te komen! Enkel de ziel, geladen met karma, zal terugkomen.
Om dit beter te begrijpen, geven we hier een samenvatting van wat de mens eigenlijk is, waaruit hij bestaat.
De mens – ook wel microkosmos genoemd – bestaat uit verschillende “lichamen”, waarvan het stoffelijke uiteraard het meest bekende is. Maar dit stoffelijk lichaam is omringd door meerdere andere lichamen:

1. het etherisch lichaam; dit zorgt voor de biologische functies van ons stoffelijk lichaam;
2. het astraal lichaam; ook wel ‘emotioneel’ lichaam genoemd, en is dus verantwoordelijk voor ons gevoelsleven;
3. het mentaal lichaam; dit zorgt voor ons denk- en redeneringvermogen, creativiteit, persoonlijkheid, enz.
4. het causaal lichaam; dit lichaam is niet functioneel, maar zorgt ervoor dat we al onze vorige levens kunnen bekijken en beoordelen.

Dit alles wordt omgeven, of zit gevat in, de Lipika, een soort onzichtbaar vlies dat alle bovengenoemde lichaam samenhoudt rondom ons stoffelijk lichaam. Deze Lipika wordt soms aanzien als de ziel, maar dat is niet juist omdat ze niet mee incarneert!

Alle vier de bovengenoemde lichamen zullen namelijk mee verdwijnen met de dood van ons stoffelijk lichaam. Enkel de ziel, die geen benoembare plaats inneemt in het lichaam, zal een tijdelijk verblijf krijgen in hetgeen men noemt de “spiegelsfeer”, totdat de tijd daar is om terug te incarneren. Deze ziel bezit dus niets meer van je persoonlijkheid en neemt enkel het karma mee.

Het is dan ook dit karma dat zal overgenomen worden door een nieuw stoffelijk lichaam en diens nieuwe persoonlijkheid.
Daarom is het ook mogelijk dat iemand een déjà-vu ervaart: het karma van de vorige persoonlijkheid kan namelijk verband houden met bepaalde plaatsen of gebeurtenissen! Wanneer bijvoorbeeld een Europeaan voor het eerst naar China reist, of naar Amerika, kan zo’n déjà-vu-verschijnsel optreden.

Mocht u vragen hebben op details van dit artikel, voel u vrij om te reageren!

Bron: Marcus van de Leest

Voorpagina1-300x215

Wordt verwacht…!

Lezing over de oorsprong van de vrije wil.

Op donderdag 01-03-2018, wordt bij Spiritueel Centrum ‘De Heremiet’ in Eindhoven, een lezing gehouden. De avond staat in het teken van de vrije wil.

In hoeverre reikt ons bewustzijn, om de wáre betekenis van onze vrije wil ook echt te kunnen doorgronden.
Dàt hoop ik tijdens deze bijeenkomst te kunnen doen. Op toegankelijke wijze dieper in gaan op de vrije wil, om dóór te dringen tot de diepere betekenis van deze twee woorden.
Nadere informatie volgt. Els van den Goorbergh.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>